Algemene voorwaarden


I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder Walkolution GmbH via de internetsite https://walkolution.com/ sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van uw eigen voorwaarden en bepalingen die u mogelijk gebruikt, in strijd.ed.

(2 Consument in de zin van de volgende regelgeving is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit..

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1 Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen..

(2 Reeds met de plaatsing van het betreffende product op onze website, doen wij een bindend aanbod om een contract af te sluiten onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3 Het contract komt als volgt tot stand via het online winkelwagensysteem::
De goederen die bedoeld zijn om te kopen, worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt via de betreffende knop in de navigatiebalk de "winkelwagen" openen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens eindelijk weer weergegeven op de overzichtspagina van de bestelling.
Als u een direct betalingssysteem gebruikt, bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort, u wordt ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of u wordt eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem.m.
Als u wordt omgeleid naar het betreffende Sofortzahl-systeem, maak dan de juiste keuze of voer daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel.
Voordat u uw bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om alle details nogmaals te controleren, deze ook te wijzigen via de "terug" -functie van uw internetbrowser of om de aankoop te annuleren.e.
Door het plaatsen van de bestelling via de "kopen" knop, verklaart u de aanvaarding van het aanbod op een juridisch bindende manier, waardoor het contract tot stand komt.

(4 Uw offerteaanvragen zijn voor u niet bindend. We zullen een bindend aanbod in tekstvorm indienen, bijv. per e-mail, die u binnen 5 dagen kunt accepteren.ys.

(5 De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en in het bijzonder niet wordt verhinderd door SPAM-filters..

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1 aankoop op afbetaling via easyCreditt
Bij het in termijnen kopen via easyCredit zijn ook de Algemene Voorwaarden voor het in termijnen kopen bij easyCredit van toepassing. De algemene voorwaarden vind je hier.

(2 Aankoop op rekening via paymorroww
Bij betaling op factuur aankoop op rekening via paymorrow worden de bestelde goederen samen met de factuur bij u verzonden of afgeleverd. De koopprijs is verschuldigd binnen 21 eenentwintig kalenderdagen na factuurdatum.ate.

(3 Betaling met "secupay creditcard", "secupay automatische incasso" of "secupay factuur aankoop"..
Voor de betalingsmethoden "secupay creditcard", "secupay automatische incasso" of "secupay factuuraankoop" dragen wij onze vordering tot betaling gericht tegen u volledig en onherroepelijk over aan secupay AG, Goethestr. 6, 01896 Pulsnitz. Alvorens de opdracht te aanvaarden, voert secupay AG een kredietcontrole uit met behulp van de gegevens die in het kader van de bestelling worden verzonden.
We behouden ons het recht voor om u de gekozen betalingsmethode te weigeren als gevolg van de kredietcontrole. U wordt hierover geïnformeerd voordat u uw bestelling verstuurt.
Als de betaalmethode "secupay creditcard" of "secupay automatische incasso" is toegestaan, accepteert secupay AG de opdracht en int vervolgens de betaling via uw creditcard of door automatische incasso van uw rekening. Uw bank- of creditcardrekening wordt gedebiteerd wanneer de bestelling is voltooid.
Als de betaalmethode "secupay factuur aankoop" is toegestaan, accepteert secupay AG de opdracht en worden de bestelde goederen samen met de factuur naar u verzonden of geleverd. De koopprijs is verschuldigd binnen 10 tien kalenderdagen na levering van de goederen tegen betaling aan secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz.z.

(4 Ratepay factuur, ratepay automatische incasso, ratepay termijnbetalingt
Om u aantrekkelijke betalingsmethoden aan te bieden, werken wij samen met RatePAY GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn, hierna "RatePAY" genoemd. Als er een effectief verkoopcontract wordt gesloten tussen u en ons bij het gebruik van een RatePAY-betalingsmethode, zullen wij onze betalingsclaim overdragen aan RatePAY. Bij gebruik van de RatePAY-betalingsmethode op afbetaling, dragen wij onze betalingsclaim over aan de partnerbank van RatePAY GmbH. Als u een van de hier aangeboden RatePAY-betaalmethoden kiest, gaat u akkoord met de overdracht van uw persoonlijke gegevens en die van de bestelling aan RatePAY GmbH voor identiteits- en kredietcontroles en voor contractverwerking. U vindt alle details in de aanvullende algemene voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring voor RatePAY-betalingsmethoden, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en die altijd worden gebruikt wanneer u een RatePAY-betalingsmethode kiest.d.

(5 Aankoop via automatische incasso via Novalnett
Bij aankoop via automatische incasso via Novalnet AG, aangeboden in Duitsland en Oostenrijk, is het te betalen bedrag direct verschuldigd voor betaling via automatische incasso van de lopende rekening zoals aangegeven in het bestelproces bij de bank die daar staat aangegeven op de lopende rekening. U geeft hierbij herroepelijk toestemming aan Novalnet AG om de door u via de aankoop te verrichten betalingen via automatische incasso van de lopende rekening te incasseren. Als de betaalrekening niet de benodigde dekking heeft, is er voor de rekeninghoudende bank geen aflossingsverplichting. Gedeeltelijke aflossingen vinden niet plaats via automatische incasso.t.
Door de zichtrekening op te geven, bevestigt u dat u gemachtigd bent om automatische incasso's te doen van de overeenkomstige zichtrekening. Teruggestuurde incasso's brengen voor ons en Novalnet AG een hoge inspanning en hoge kosten met zich mee. In het geval van een debetnota voor teruggave door het ontbreken van de vereiste dekking van de lopende rekening, door het vervallen van de lopende rekening of bezwaar van de rekeninghouder of door onjuist verzonden rekeninggegevens, bent u een verwerkingsvergoeding van 7,50 EUR verschuldigd. per debetnota. U krijgt de mogelijkheid om aan te tonen dat de retournota minder of helemaal geen kosten heeft gemaakt. Verdere claims zijn voorbehouden. Gezien de inspanning en kosten die gemoeid zijn met het afboeken van retourzendingen en om de verwerkingskosten te vermijden, wordt u verzocht geen bezwaar te maken tegen de afschrijving bij herroeping of herroeping van het koopcontract, een retourzending of een klacht. In dat geval zal, na overleg met ons, de terugboeking van de betaling plaatsvinden door middel van terugboeking van het overeenkomstige bedrag of door middel van een creditnota.e.

(6 Aankoop op rekening via Novalnett
Bij aankoop op rekening dient het factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde kalenderdag te worden betaald aan onze externe partner Novalnet AG.
In dat geval kunt u alleen aan Novalnet AG betalen met schuldenvrijmakend effect.
We blijven ook verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijv. met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen of creditnota's, ook bij aankoop op rekening via Novalnet AG. Deze betaalmethode is alleen beschikbaar voor klanten uit Duitsland. Novalnet AG controleert en evalueert uw informatie en onderhoudt, als daar een gerechtvaardigde reden voor is, een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinstellingen. Indien de kredietwaardigheid niet gegarandeerd is, kan Novalnet AG de aankoop op rekening weigeren en wijzen op alternatieve betalingsmogelijkheden.s.

(7 Barzahlen.de via novalnett
Indien contante betaling is overeengekomen, is de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. Na afronding van de bestelling ontvang je een betaalformulier dat je kunt uitprinten, gescand hebt bij een van de cashbetaalpartnerfilialen aan de kassa en het bedrag contant kunt voldoen. Als alternatief kunt u een betalingscode via sms naar uw mobiele telefoon laten sturen, de betalingscode van de kassamedewerker noemen bij het filiaal van de contante betalingspartner en het bedrag daar contant betalen. Het CashPay-partnerfiliaal zal u in realtime een betalingsbevestiging sturen, waarna het verzendproces onmiddellijk begint.

(8 SEPA-incasso basis- en / of zakelijke incassoit)
Bij betaling via SEPA-basis-incasso of SEPA-bedrijfs-incasso, machtigt u ons om het factuurbedrag van de opgegeven rekening te incasseren door een overeenkomstig SEPA-machtiging af te geven.
De automatische incasso wordt binnen 7 dagen na het sluiten van het contract geïncasseerd.
De termijn voor het verzenden van de voormelding wordt verkort tot 5 dagen voor de vervaldatum. U bent verplicht ervoor te zorgen dat de rekening op de vervaldag over voldoende saldo beschikt. In het geval van een retourbon vanwege uw schuld, moet u de gemaakte bankkosten betalen.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1 U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als het vorderingen betreft uit dezelfde contractuele relatie..

(2 De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald..

(3 Bent u ondernemer, dan geldt daarnaast het volgende::

a Wij behouden ons het eigendomsrecht op de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Vóór de eigendomsoverdracht van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan..

b U mag de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. In dit geval wijst u hierbij alle vorderingen aan ons toe voor het bedrag van het factuurbedrag dat aan u toekomt uit de wederverkoop; wij aanvaarden de opdracht. U bent verder bevoegd om de vordering te innen. Als u echter niet goed aan uw betalingsverplichtingen voldoet, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te incasseren..

c Indien de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding tussen de factuurwaarde van de eigendomsvoorbehoud en de overige bewerkte zaken op het moment van verwerking..

d Wij verbinden ons ertoe de effecten waarop we recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de aanspraak op zekerheid met meer dan 10 overschrijdt. De selectie van de vrij te geven effecten is naar eigen goeddunken.n.

§ 5 Garantie

(1 De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing..

(2 Bij gebruikte goederen zijn aanspraken op gebreken uitgesloten, indien het gebrek pas na één jaar na levering van de goederen aan het licht komt. Als het defect binnen een jaar na levering van het artikel aan het licht komt, kunnen claims voor defecten worden ingediend binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van het artikel. De bovenstaande beperking is niet van toepassing::

- voor opzettelijk veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
- voor zover we het defect op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van het artikel.

(3 Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij aflevering te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims..

(4 Bent u ondernemer, dan gelden bovenstaande garantieregelingen in afwijking van het bovenstaande::

a Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als de kwaliteit van het artikel, maar geen andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant..

b In geval van defecten verlenen wij naar eigen inzicht garantie door reparatie of door nalevering. Als het verhelpen van defecten mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of de overeenkomst herroepen. Het verwijderen van het defect wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij er iets anders het gevolg is van het soort artikel of defect of andere omstandigheden. In geval van herstel van gebreken, hoeven wij de verhoogde kosten die ontstaan door de overbrenging van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering niet te dragen als de overdracht niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen..

c De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorting van de periode is niet van toepassing::

- voor opzettelijk veroorzaakte schade die aan ons is toe te rekenen als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
- voor zover we het gebrek op frauduleuze wijze hebben verborgen of een garantie hebben aangenomen voor de kwaliteit van het artikel;
- in het geval van zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke regres die u tegen ons heeft in verband met rechten op gebreken.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1 Duits recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken.y).

(2 De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan, evenals de plaats van jurisdictie is onze maatschappelijke zetel als u geen consument bent, maar een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een speciaal fonds onder publiek recht. wet. Hetzelfde geldt als u geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland of de EU of als uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om ook een beroep te doen op de rechtbank in een andere rechtsplaats blijft hierdoor onaangetast..

(3 De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing..
II. klant informatie

1. identiteit van de verkoper

Walkolution GmbH
Gewerbestraße 1
97355 Wiesenbronn
Duitsland
Telefoon: 49160929535733
e-mail: info@walkolution.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting OS-platform, beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.r.

2. informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden Deel I ..).

3. contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 Contracttaal is Duits.

3.2 De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelwagensysteem ontvangt u alle contractgegevens in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de erecode van Trusted Shops GmbH, met name onder: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. wezenlijke kenmerken van het product of de dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het respectieve aanbod.

6. prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De prijzen die in de respectievelijke aanbiedingen worden vermeld, evenals de verzendkosten, vertegenwoordigen totale prijzen. Ze bevatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstig gemarkeerde knop op onze website of in de betreffende aanbieding, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldtransactiekosten, bankoverschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen, die voor rekening van ons zijn. door jou..

6.4 Eventuele kosten voor de overboeking of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geregeld buiten de Europese Unie.n.

6.5 De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstig aangeduide knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.6 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leverdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen tijdens verzending pas op u wordt overgedragen wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of niet verzekerd is. . Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft laten uitvoeren dat niet door de ondernemer is genoemd of een andere aangewezen persoon om de zending uit te voeren.

Als u een ondernemer bent, is de levering en verzending op eigen risico.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor defecten

Aansprakelijkheid voor defecten wordt geregeld door de "Garantie" bepaling in onze Algemene Voorwaarden Deel I.).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging gespecialiseerd in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 23.10.2019